generate:entity:content

एक नवीन सामग्री एंटिटी उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:entity:content [options]
geco

उपलब्ध पर्याय

पर्यायतपशील

--module

मॉड्यूलचे नाव.

--entity-class

सामग्री अस्तित्व श्रेणी.

--entity-name

सामग्री अस्तित्व नाव.

--base-path

सामग्री अस्तित्व मार्गांसाठीचा बेथ-पथ.

--label

लेबल

--has-bundles

अस्तित्वचे समूह आहे.

--is-translatable

सामग्री अस्तित्व भाषांतरयोग्य.

--revisionable

commands.generate.entity.content.options.revisionable

--has-forms

Entity has forms

--has-owner

Entity has owner

उदाहरणे

मॉड्यूल, घटक वर्ग, अस्तित्व नाव, त्याचे पथ आणि लेबल निर्दिष्ट करणारी एक सामग्री अस्तित्व उत्पन्न करा.

drupal generate:entity:content \
 --module="modulename" \
 --entity-class="DefaultEntity" \
 --entity-name="default_entity" \
 --base-path="/admin/structure" \
 --label="Default entity"

मॉड्यूल, एंटिटी क्लास, एंटिटीचे नाव, त्याचे पथ आणि लेबल निर्दिष्ट करणारे भाषांतरयोग्य आणि पुनरावर्तनीय सामग्री अस्तित्व उत्पन्न करा.

drupal generate:entity:content \
 --module="modulename" \
 --entity-class="DefaultEntity" \
 --entity-name="default_entity" \
 --base-path="/admin/structure" \
 --label="Default entity" \
 --is-translatable \
 --revisionable