اجرای پروژه

اجرای پروژه

به منظور مشارکت، شما به سایت دروپالی نیاز دارید که به بسته‌های clone و fork شده موجود متصل باشد.

اجرای فرآیند خودکارسازی

DrupalConsole شامل دستوری است که تمام این فرآیند را برای شما انجام می‌دهد.

drupal develop:contribute \
--drupal=/path/to/drupal8.dev \
--code=/Users/username/drupal-console-code/

گزینه --drupal دایرکتوری است که سایت جدید دروپالی در آن ایجاد و گزینه --code دایرکتوری است که مخازن گوناگون از DrupalConsole در آن قرار گرفته‌اند.

یادداشت:

به منظور رونوشت‌گیری از فایل ~/.console/chain/develop-contribute.yml در سیستم محلی خود، ابتدا باید دستور drupal init را اجرا کنید.

اطمینان یابید که آخرین نسخه از DrupalConsole نصب شده باشد. برای اینکار می‌توانید مطابق با دستورات این قسمت عمل کنید.

اجرای تمام گام‌ها به صورت دستی

اگر می‌خواهید که تمام گام‌ها را به صورت دستی اجرا کنید باید طبق دستورات زیر عمل کنید:

دانلود دروپال و کنسول دروپال

composer create-project \
drupal-composer/drupal-project:8.x-dev \
drupal8.dev \
--prefer-dist \
--no-progress \
--no-interaction

نصب دروپال با استفاده از SQLite

drupal site:install standard --db-type="sqlite" --no-interaction

یادداشت: شما می‌توانید دروپال را با استفاده از MySQL و با استفاده از دستور site:install یا ارسال گزینه‌های مورد نیاز نصب کنید.

دانلود بسته توسعه کنسول دروپال

composer require drupal/console-develop --dev

ایجاد یک پیوند نمادین بین دروپال و مخازنی که fork شده‌اند

drupal develop:create:symlinks \
--code-directory=/Users/username/drupal-console-code/

دانلود زبان یا بسته‌های اضافی کنسول دروپال

اگر می‌خواهید که در ترجمه کنسول دروپال به فارسی مشارکت کنید باید:

۱.- آن را روی سایت دروپالی با اجرای دستور زیر دانلود کنید.

composer require drupal/console-fa

۲.- مخزن مورد نظر را درون سیستم محلی خود fork و clone کنید.

۳.- دستور develop:create:symlinks را به منظور ایجاد پیوندهای نمادین بین دروپال و بسته‌های تازه اضافه شده اجرا کنید.

اینکار در مورد زبان‌ها و بسته‌های اضافی صدق می‌کند. برای نمونه، drupal/console-yaml.

جمع‌بندی

اکنون می‌توانید تغییرات مورد نظر خود را اعمال کرده و در پروژه مشارکت کنید. در انتها نیز یک PR به مخزن اصلی پروژه ارسال کنید.

کدنویسی خوش بگذره!‌ ممنون که در کنسول دروپال مشارکت می‌کنی.