چگونگی استفاده از کنسول دروپال در یک محیط چند-سایته

چگونگی استفاده از کنسول دروپال در یک محیط چند-سایته

کنسول دروپال از محیط چند-سایته دروپال پشتیبانی می‌کند. این پروژه دستور debug:multisite را فراهم می‌کند که برای عیب‌یابی محیط‌های چند-سایته بکار می‌رود و با استفاده از گزینه --uri می‌توان بین این محیط‌ها پیمایش کرد.

چگونه تمام محیط‌های چند-سایته را فهرست کنیم

کنسول دروپال با استفاده از فایل sites/sites.php پیکربندی محیط چند-سایته را تشخیص می‌دهد. برای پیکربندی این فایل، sites/example.site.php را مشاهده کنید.

drupal debug:multisite

+---------------------+--------------------------------+
| Site        | Directory           |
+---------------------+--------------------------------+
| drupal8.dev     | /var/www/drupal8.dev/default  |
| drupal8.multi.dev  | /var/www/drupal8.dev/multi.dev |
+---------------------+--------------------------------+

سایت‌ها با استفاده از قالب <port>.<domain>.<path> نوشته می‌شوند.

چگونگی اجرای یک دستور در یک محیط چند-سایته

drupal --uri=http://drupal8.multi.dev cr all
drupal --uri=drupal8.multi.dev cr all