Available Commands

CommandUsage
about
Mostrar l'informació bàsica sobre el projecte Drupal Console
 • chain
  Execució de comandaments en secuència
 • drupal chain \ --file="/path/to/file/chain-file.yml"
 • check
  System requirement checker
 • composerize
  Converts Drupal codebase to composer.
 • exec
  Execute an external command.
 • help
  Mostrar l'ajuda per un comandament
 • init
  Copy configuration files to user home directory.
 • list
  Llistar tots els comandaments disponibles
 • shell
  Open a shell providing an interactive REPL (Read–Eval–Print-Loop).
 • server
  Executar el servidor PHP integrat
 • drupal server
  drupal server 127.0.0.1:8089
  drupal --root=/var/www/drupal8.dev server
 • snippet
  Runs PHP code
 • drupal snippet --file=/path/to/file
  drupal snippet --code=codeToExecute
  drupal snippet --show-code --file=/path/to/file
 • cache:rebuild
  Reconstruir i esborrar la memòria cau del lloc web.
 • drupal cr all
  drupal cr discovery
 • cache:tag:invalidate
  Invalidate cache tags.
 • drupal cti routes
  drupal cti node:1 node_list
 • config:delete
  Delete configuration
 • drupal config:delete active all
 • config:diff
  Sortida dels elements de configuració diferents a la configuració activa comparada amb un directori.
 • drupal config:diff ../config/path
 • config:edit
  Editar la configuració seleccionada
 • drupal config:edit system.cron
  drupal config:edit system.cron gedit
 • config:export
  Exportar la configuració actual de l'aplicació
 • drupal config:export \ --directory="path/to/export"
  drupal config:export \ --directory="path/to/export" \ --tar \ --remove-uuid \ --remove-config-hash
 • config:export:content:type
  Exportar un tipus de contingut i els seus camps.
 • drupal config:export:content:type page \ --module="demo"
  drupal config:export:content:type page \ --module="demo" \ --optional-config
 • config:export:entity
  Export a specific config entity and their fields.
 • drupal config:export:entity node_type page \ --module="demo"
  drupal config:export:entity node_type page \ --module="demo" \ --optional-config \ --remove-uuid \ --remove-config-hash
 • config:export:single
  Exportar la configuració com a fitxer YML
 • drupal config:export:single \ --name=config.settings.name
  drupal config:export:single \ --name=config.settings.name \ --remove-uuid \ --remove-config-hash
 • config:export:view
  Exportar una vista amb el format YAML en un mòdul per reutilitzar-lo en un altre lloc web.
 • drupal config:export:view viewid
  drupal config:export:view viewid \ --module="modulename" \ --optional-config \ --include-module-dependencies
  drupal config:export:view viewid \ --module="modulename" \ --optional-config \ --include-module-dependencies
 • config:import
  Importar la configuració a l'aplicació actual.
 • drupal config:import \ --file=/path/to/config/file
  drupal config:import \ --directory=/path/to/config/dir
 • config:import:single
  Import the selected configuration.
 • drupal config:import:single \ --file="/path/to/file/block.block.default_block.yml"
  drupal config:import:single \ --file="block.block.default_block.yml" \ --directory="/path/to/directory"
 • config:override
  Sobreescriure el valor de la configuració activa.
 • drupal config:override contact.settings flood.limit 10
 • config:validate
  Validate a drupal config against its schema
 • drupal config:validate configuration.name
 • create:comments
  Create dummy comments for your Drupal 8 application.
 • drupal create:comments node-id
  drupal create:comments node-id \ --limit="2" \ --title-words="5" \ --time-range="1"
 • create:nodes
  Crear nodes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
 • drupal create:nodes content-name
  drupal create:nodes content-name \ --limit="5" \ --title-words="5" \ --time-range="1" \ --language="und"
 • create:roles
  Create dummy roles for your Drupal 8 application.
 • drupal create:roles
  drupal create:roles
 • create:terms
  Crear termes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
 • drupal create:terms vocabulary
  drupal create:terms tags \ --limit="10" \ --name-words="5"
 • create:users
  Crear usuaris 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
 • drupal create:users role
  drupal create:users role \ --limit="5" \ --password="usersnewpassword" \ --time-range="1"
 • create:vocabularies
  Crear vocabulari 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
 • drupal create:vocabularies \ --limit="5" \ --name-words="5"
 • cron:execute
  Executar l'implementació de cron per mòdul o executar-los tots
 • drupal cron:execute
  drupal cron:execute \ <module>
 • cron:release
  Desbloquejar el cron del sistema per tornar-lo a executar
 • drupal cron:execute
 • database:add
  Add a database to settings.php
 • drupal database:add \ --database=DATABASE \ --username=USERNAME \ --password=PASSWORD
 • database:client
  Executar un client de base de dades
 • drupal database:client <database>
 • database:connect
  Llançar un client de base de dades
 • drupal database:connect \ <database>
 • database:drop
  Esborrar les taules d'una base de dades.
 • drupal database:drop \ <database>
 • database:dump
  Còpia de seguretat d'estructura, continguts i taules de la base de dades MySQL
 • drupal database:dump \ <database>
  drupal database:dump \ --gz
 • database:log:clear
  Eliminar esdeveniments de la taula DBLog, filtre disponible
 • drupal database:log:clear \ <database>
  drupal database:log:clear \ <database> \ --type=TYPE \ --severity=SEVERITY
 • database:log:poll
  Poll the watchdog and print new log entries every x seconds
 • drupal database:log:poll \ 100
 • database:query
  Executes a SQL statement directly as argument
 • drupal database:query 'select * from node limit 0,1'
 • database:restore
  Restaurar l'estructura, continguts i taules de la base de dades MySQL
 • drupal database:restore \ --file='/srv/dump/db.sql'
 • debug:breakpoints
  Displays breakpoints available in application
 • drupal breakpoints:debug bartik
 • debug:cache:context
  Displays current cache context for the application.
 • drupal debug:cache:context
 • debug:chain
  List available chain files.
 • debug:config
  Mostrar la configuració actual
 • drupal config:debug
  drupal config:debug system.site
  drupal config:debug | grep system
  drupal debug:config --show-overridden
 • debug:config:settings
  Mostra l'actual clau:valor del fitxer de configuració.
 • drupal debug:config:settings
 • debug:config:validate
  Validate a schema implementation before a module is installed.
 • drupal debug:config:validate \ /path/to/file \ /path/to/schema-filepath
 • debug:container
  Mostrar els serveis actuals de l'aplicació.
 • drupal debug:container views.views_data_helper
 • debug:cron
  Llistar els mòduls que implementen una crida al cron
 • drupal debug:cron
 • debug:database:log
  Mostrar el registre d'esdeveniments actual de l'aplicació
 • drupal debug:database:log
  drupal debug:database:log 21228
 • debug:database:table
  Mostrar les taules d'una base de dades.
 • drupal debug:database:table
  drupal debug:database:table node
 • debug:dotenv
  Debug Dotenv debug values.
 • debug:entity
  Debug entities available in the system
 • drupal debug:entity
 • debug:event
  Display current events
 • drupal debug:evet
  drupal debug:event kernel.request
 • debug:features
  List registered features.
 • debug:hook
  commands.debug.hook.description
 • debug:image:styles
  List image styles on the site
 • drupal debug:image:styles
 • debug:libraries
  Displays libraries available in application
 • drupal debug:libraries
  drupal debug:libraries block
  drupal debug:libraries block/drupal.block
 • debug:migrate
  Mostrar les migracions disponibles per l'aplicació
 • drupal debug:migrate
 • debug:module
  Mostrar els mòduls disponibles per l'aplicació
 • drupal mod --status=installed
  drupal mod --status=installed --type=no-core
 • debug:multisite
  Mostrar tots els multisites disponibles del sistema
 • drupal debug:multisite
 • debug:permission
  Displays all user permissions.
 • drupal debug:permission
 • debug:plugin
  Display all plugin types, plugin instances of a specific type, or the definition for a specific plugin.
 • drupal debug:plugin
  drupal debug:plugin block
  drupal debug:plugin block broken
 • debug:queue
  Display the queues of your application
 • drupal debug:queue
 • debug:rest
  Mostrar l'actual recurs Rest de l'aplicació
 • drupal debug:rest
 • debug:roles
  Displays current roles for the application
 • drupal debug:roles
 • debug:router
  Mostrar les rutes actuals per l'aplicació
 • drupal rod
  drupal rod user.page
  drupal debug:router
  drupal debug:router user.login
  drupal debug:router --pattern=/user/login
 • debug:settings
  Mostrar la clau actual: valor del fitxer de configuració.
 • drupal debug:settings
 • debug:site
  Llistar tots els llocs locals i remots coneguts.
 • drupal debug:site
 • debug:state
  Mostrar l'estat actual de les claus.
 • drupal debug:state
  drupal debug:state install_task
 • debug:theme
  Mostrar els temes actuals per l'aplicació
 • drupal debug:theme
  drupal debug:theme bartik
 • debug:theme:keys
  Displays all theme keys provided by hook_theme functions
 • debug:update
  Mostrar les actualitzacions disponibles per l'aplicació
 • drupal debug:update
 • debug:update:composer
  Displays current updates available from the composer file
 • drupal debug:update:composer
 • debug:user
  Mostrar els usuaris actuals de l'aplicació
 • drupal debug:user
 • debug:views
  Mostrar els recursos de vistes actuals de l'aplicació
 • drupal debug:views
 • debug:views:plugins
  Display current views plugins for the application
 • drupal debug:views:plugins
 • devel:dumper
  commands.devel.dumper.messages.change-devel-dumper-plugin
 • docker:init
  Create a docker-compose.yml file
 • dotenv:init
  Add support and required config to work with an .env file
 • entity:delete
  Delete an specific entity
 • drupal entity:delete node 1
 • features:import
  Import module config.
 • field:info
  View information about fields.
 • generate:ajax:command
  Generate & Register a custom ajax command
 • generate:authentication:provider
  Generar un Proveïdor d'Autenticació
 • drupal generate:authentication:provider \ --module="modulename" \ --class="DefaultAuthenticationProvider" \ --provider-id="default_authentication_provider"
 • generate:breakpoint
  Generate breakpoint
 • drupal generate:breakpoint \ --theme="classy" \ --breakpoints='"breakpoint_name":"narrow", "breakpoint_label":"narrow", "breakpoint_media_query":"all and (min-width: 560px) and (max-width: 850px)", "breakpoint_weight":"1", "breakpoint_multipliers":"1x"'
 • generate:cache:context
  Generate a cache context
 • drupal generate:cache:context \ --module="modulename" \ --cache-context="ContextName" \ --class="DefaultCacheContext"
 • generate:command
  Generar comandaments per la consola
 • drupal generate:command \ --extension="ExtensionName" \ --extension-type="module" \ --class="DefaultCommand" \ --name="CommandName"
 • generate:composer
  Generate a composer.json file
 • drupal generate:composer \ --module="module_name" \ --name="drupal/module_name" \ --type="drupal-module" \ --description="Package description" \ --keywords='Drupal' --keywords='logging' \ --license="GPL-2.0+" \ --homepage="https://www.drupal.org/project/module_name" \ --minimum-stability="stable" \ --authors='"name":"Author name", "email":"author@email.com", "homepage":"http://website.com", "role":"Developer"' \ --support='"channel":"email", "url":"author@email.com"' \ --support='"channel":"source", "url":"http://github.com"' \ --required='"name":"drupal/views", "version":"^1.0"' \ --required='"name":"drupal/token", "version":"^2.0"'
 • generate:controller
  Generar i registrar un controlador
 • drupal generate:controller \ --module="modulename" \ --class="DefaultController" \ --routes='"title":"ControllerMethod", "name":"modulename.default_controller_hello", "method":"hello", "path":"/modulename/hello/{name}"' \ --test
 • generate:entity:bundle
  Generar un nou tipus de contingut (node / entity bundle)
 • drupal generate:entity:bundle \ --module="modulename" \ --bundle-name="default" \ --bundle-title="default"
 • generate:entity:config
  Generar una nova entitat de continguts
 • drupal generate:entity:config \ --module="modulename" \ --entity-class="DefaultEntity" \ --entity-name="default_entity" \ --base-path="/admin/structure" \ --label="Default entity"
 • generate:entity:content
  Generar una entitat de contingut
 • drupal generate:entity:content \ --module="modulename" \ --entity-class="DefaultEntity" \ --entity-name="default_entity" \ --base-path="/admin/structure" \ --label="Default entity"
  drupal generate:entity:content \ --module="modulename" \ --entity-class="DefaultEntity" \ --entity-name="default_entity" \ --base-path="/admin/structure" \ --label="Default entity" \ --is-translatable \ --revisionable
 • generate:event:subscriber
  Generar un subscriptor d'esdeveniments
 • drupal generate:event:subscriber \ --module="modulename" \ --name="modulename.default" \ --class="DefaultSubscriber" \ --events='kernel_request'
 • generate:form
  Generar un nou "FormBase"
 • drupal generate:form \ --module="modulename" \ --class="DefaultForm" \ --form-id="default_form" \ --config-file \ --path="/modulename/form/default"
  drupal generate:form \ --module="modulename" \ --class="DefaultForm" \ --form-id="default_form" \ --config-file \ --inputs='"name":"inputname", "type":"text_format", "label":"InputName", "options":"", "description":"Just a text input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \ --inputs='"name":"email", "type":"email", "label":"Email", "options":"", "description":"Just an email input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \ --path="/modulename/form/default"
 • generate:form:alter
  Generar una implementació de hook_form_alter() o hook_form_FORM_ID_alter
 • drupal generate:form:alter \ --module="modulename"
  drupal generate:form:alter \ --module="modulename" \ --inputs='"name":"inputtext", "type":"text_format", "label":"InputText", "options":"", "description":"Just an input text", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \ --inputs='"name":"email", "type":"email", "label":"Email", "options":"", "description":"Just an email input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""'
 • generate:form:config
  Generar un nou "ConfigFormBase"
 • drupal generate:form:config \ --module="modulename" \ --class="DefaultForm" \ --form-id="default_form" \ --config-file \ --path="/modulename/form/default"
  drupal generate:form:config \ --module="modulename" \ --class="DefaultForm" \ --form-id="default_form" \ --config-file \ --inputs='"name":"inputname", "type":"text_format", "label":"InputName", "options":"", "description":"Just a text input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \ --inputs='"name":"email", "type":"email", "label":"Email", "options":"", "description":"Just an email input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \ --path="/modulename/form/default"
 • generate:help
  Generate an implementation of hook_help()
 • drupal generate:help \ --module="modulename" \ --description="My Awesome Module"
 • generate:jstest
  Generate a JavaScript test.
 • drupal generate:module \ --module="modulename" \ --machine-name="modulename" \ --module-path="/modules/custom" \ --description="My Awesome Module" \ --core="8.x" \ --package="Custom" \ --module-file \ --composer \ --test \ --twigtemplate
 • generate:module
  Generar un mòdul
 • drupal generate:module \ --module="modulename" \ --machine-name="modulename" \ --module-path="/modules/custom" \ --description="My Awesome Module" \ --core="8.x" \ --package="Custom" \ --module-file \ --composer \ --test \ --twigtemplate
 • generate:module:file
  Generate a .module file
 • drupal generate:module:file \ --module="modulename"
 • generate:permissions
  Generate module permissions
 • generate:plugin:block
  Generar un connector de bloc
 • drupal generate:plugin:block \ --module="modulename" \ --class="DefaultBlock" \ --label="Default block" \ --plugin-id="default_block" \ --theme-region="header" \ --inputs='"name":"inputtext", "type":"text_format", "label":"InputText", "options":"", "description":"Just an input text", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""'
 • generate:plugin:ckeditorbutton
  Generate CKEditor button plugin.
 • drupal generate:plugin:ckeditorbutton \ --module="modulename" \ --class="DefaultCKEditorButton" \ --label="Default ckeditor button" \ --plugin-id="default ckeditor button" \ --button-name="Default ckeditor button" \ --button-icon-path="modules/custom/modulename/js/plugins/default ckeditor button/images/icon.png"
 • generate:plugin:condition
  Generar una condició per a un connector
 • drupal generate:plugin:condition \ --module="modulename" \ --class="ExampleCondition" \ --label="Example condition" \ --plugin-id="example_condition" \ --context-definition-id="entity:node" \ --context-definition-label="node" \ --context-definition-required
  drupal generate:plugin:condition \ --module="modulename" \ --class="ExampleCondition" \ --label="Example condition" \ --plugin-id="example_condition" \ --context-definition-id="language" \ --context-definition-label="Language" \ --context-definition-required
  drupal generate:plugin:condition \ --module="modulename" \ --class="ExampleCondition" \ --label="Example condition" \ --plugin-id="example_condition" \ --context-definition-id="entity:user_role" \ --context-definition-label="user_role" \ --context-definition-required
 • generate:plugin:field
  Generar connectors de tipus de camp, giny i formatador de connectors
 • drupal generate:plugin:field \ --module="modulename" \ --type-class="ExampleFieldType" \ --type-label="Example field type" \ --type-plugin-id="example_field_type" \ --type-description="My Field Type" \ --formatter-class="ExampleFormatterType" \ --formatter-label="Example formatter type" \ --formatter-plugin-id="example_formatter_type" \ --widget-class="ExampleWidgetType" \ --widget-label="Example widget type" \ --widget-plugin-id="example_widget_type" \ --field-type="example_field_type" \ --default-widget="example_widget_type" \ --default-formatter="example_formatter_type"
 • generate:plugin:fieldformatter
  Generar un connector formatador de camp.
 • drupal generate:plugin:fieldformatter \ --module="modulename" \ --class="ExampleFieldFormatter" \ --label="Example field formatter" \ --plugin-id="example_field_formatter" \ --field-type="text"
 • generate:plugin:fieldtype
  Generar connector de tipus de camp.
 • drupal generate:plugin:fieldtype \ --module="modulename" \ --class="ExampleFieldType" \ --label="Example field type" \ --plugin-id="example_field_type" \ --description="My Field Type"
  drupal generate:plugin:fieldtype \ --module="modulename" \ --class="ExampleFieldType" \ --label="Example field type" \ --plugin-id="example_field_type" \ --description="My Field Type" \ --default-widget="DefaultWidget" \ --default-formatter="DefaultFormatter"
 • generate:plugin:fieldwidget
  Generar connector de giny de camp.
 • drupal generate:plugin:fieldwidget \ --module="modulename" \ --class="ExampleFieldWidget" \ --label="Example field widget" \ --plugin-id="example_field_widget" \ --field-type="text"
 • generate:plugin:imageeffect
  Generar un connector d'efecte d'imatge.
 • drupal generate:plugin:imageeffect \ --module="modulename" \ --class="DefaultImageEffect" \ --label="Default image effect" \ --plugin-id="default_image_effect" \ --description="My Image Effect"
 • generate:plugin:imageformatter
  Generar un connector formatador de camp.
 • drupal generate:plugin:imageformatter \ --module="modulename" \ --class="ExampleImageFormatter" \ --label="Example image formatter" \ --plugin-id="example_image_formatter"
 • generate:plugin:mail
  Generate a plugin mail
 • drupal generate:plugin:mail \ --module="modulename" \ --class="HtmlFormatterMail" \ --label="Html formatter mail" \ --plugin-id="html_formatter_mail"
 • generate:plugin:migrate:dataparser
  Generate a migrate data parser
 • drupal generate:plugin:migrate:source \ --module="modulename" \ --class="PluginClassName" \ --plugin-id="plugin_class_name" \ --plugin-title="Data parser"
 • generate:plugin:migrate:process
  Generate a migrate process plugin
 • drupal generate:plugin:migrate:process \ --module="modulename" \ --class="MigrationProcess" \ --plugin-id="migrationprocess"
 • generate:plugin:migrate:source
  Generate a migrate source plugin
 • drupal generate:plugin:migrate:source \ --module="modulename" \ --class="PluginClassName" \ --plugin-id="plugin_class_name" \ --table="DefaultTableName" \ --alias="D"
  drupal generate:plugin:migrate:source \ --module="modulename" \ --class="DefaultPluginClass" \ --plugin-id="default_plugin_class" \ --table="users" \ --alias="u" \ --fields='"id":"id", "description":"the user id"' \ --fields='"id":"username", "description":"the username"' \ --fields='"id":"password", "description":"the user password"' \ --fields='"id":"email", "description":"the user email"'
 • generate:plugin:queue
  Drupal Console Queueworker generator.
 • drupal generate:plugin:queue \ --module="modulename" \ --class="PluginClassName" \ --plugin-id="plugin_class_name" \ --cron-time="30" \ --label="Example QueueWorker"
 • generate:plugin:rest:resource
  Generar un connector de recursos Rest
 • drupal generate:plugin:rest:resource \ --module="modulename" \ --class="DefaultRestResource" \ --plugin-id="default_rest_resource" \ --plugin-label="Default rest resource" \ --plugin-url="http://rest.resources.example.com" \ --plugin-states='GET'
 • generate:plugin:rules:action
  Generate a plugin rule action
 • drupal generate:plugin:rules:action \ --module="modulename" \ --class="DefaultAction" \ --label="Default Action" \ --plugin-id="default_action" \ --category="Action category" \ --context='"name":"user", "type":"entity:user", "label":"Context label", "description":"Context description"'
  drupal generate:plugin:rules:action \ --module="modulename" \ --class="DefaultAction" \ --label="Default Action" \ --plugin-id="default_action" \ --category="Action category" \ --context='"entity":"node", "type":"entity", "label":"Context label", "description":"Context description"'
 • generate:plugin:rules:dataprocessor
  Generate a plugin rule dataprocessor
 • drupal generate:plugin:rules:dataprocessor \ --module="modulename" \ --class="DefaultDataprocessor" \ --label="Default dataprocessor" \ --plugin-id="default_dataprocessor" \
 • generate:plugin:skeleton
  Generate an implementation of a skeleton plugin for those plugins Drupal Console do not have a specific generator
 • drupal generate:plugin:skeleton \ --module="modulename" \ --plugin-id="link_relation_type" \ --class="DefaultLinkRelationType"
 • generate:plugin:type:annotation
  Generar un tipus de connector amb descobriment d'anotació
 • drupal generate:plugin:type:annotation \ --module="modulename" \ --class="ExamplePlugin" \ --machine-name="example_plugin" \ --label="Example plugin"
 • generate:plugin:type:yaml
  Generar un tipus de connector amb descobriment de YAML
 • drupal generate:plugin:type:yaml \ --module="modulename" \ --class="ExamplePlugin" \ --plugin-name="example_plugin" \ --plugin-file-name="example.plugin"
 • generate:plugin:validationconstraint
  Generate a validation constraint plugin.
 • drupal generate:plugin:validationconstraint \ --module="modulename" \ --class="ExampleConstraint" \ --label="Example validation constraint" \ -plugin-id="example_validation_constraint" \ --hook \ --field-id="field_exmaple_id" \ --bundle="entity_example_bundle" \ --no-interaction
 • generate:plugin:views:field
  Generar un connector de camp de vista predeterminat.
 • drupal generate:plugin:views:field \ --module="modulename" \ --class="CustomViewsField" \ --title="Custom views field" \ --description="My awesome custom views field plugin."
 • generate:post:update
  Generate an implementation of hook_post_update_NAME()
 • drupal generate:post:update \ --module="modulename" \ --post-update-name="PostUpdateName"
 • generate:profile
  Generar un perfil.
 • drupal generate:profile \ --profile="NewProfileName" \ --machine-name="newprofilename" \ --description="My Useful Profile" \ --core="8.x" \ --dependencies="modulename"
 • generate:routesubscriber
  Generar una ruta de subcriptor (RouteSubscriber)
 • drupal generate:routesubscriber \ --module="modulename" \ --name="modulename.route_subscriber" \ --class="RouteSubscriber"
 • generate:service
  Generar un servei
 • drupal generate:service \ --module="modulename" \ --name="modulename.default" \ --class="DefaultService" \ --path-service="/modules/custom/modulename/src/"
  drupal generate:service \ --module="modulename" \ --name="modulename.default" \ --class="DefaultService" \ --interface \ --interface-name="InterfaceName" \ --path-service="/modules/custom/modulename/src/"
 • generate:site:alias
  Generates a site alias.
 • drupal generate:site:alias \ --name="demo" \ --environment="dev" \ --type="ssh" \ --composer-root="/path/to/remote/project" \ --site-uri="default" \ --host="hostName/domain" \ --user="userName" \ --port="port" \ --drupal-console-binary="drupal" \ --extra-options="-tt" \ --directory="/Users/hjuarez/drupalSq/console/"
 • generate:theme
  Generar un tema.
 • drupal generate:theme \ --theme="AnotherTheme" \ --machine-name="anothertheme" \ --theme-path="/themes/custom" \ --description="My Awesome theme" \ --core="8.x" \ --package="PackageName" \ --global-library="global-styling" \ --base-theme="false"
  drupal generate:theme \ --theme="MyTheme" \ --machine-name="mytheme" \ --theme-path="/themes/custom" \ --description="My Awesome theme" \ --core="8.x" \ --package="MyThemePackage" \ --global-library="global-styling" \ --base-theme="stable" \ --regions='"region_name":"Content", "region_machine_name":"content"' \ --regions='"region_name":"Panel", "region_machine_name":"panel"' \ --breakpoints='"breakpoint_name":"narrow", "breakpoint_label":"narrow", "breakpoint_media_query":"all and (min-width: 560px) and (max-width: 850px)", "breakpoint_weight":"1", "breakpoint_multipliers":"1x"'
 • generate:twig:extension
  Generate a Twig extension.
 • drupal generate:twig:extension \ --module="modulename" \ --name="modulename.twig.extension" \ --class="DefaultTwigExtension"
 • generate:update
  Generate an implementation of hook_update_N()
 • drupal generate:update \ --module="modulename" \ --update-n="8001"
 • image:styles:flush
  Execute flush function by image style or execute all flush images styles
 • drupal image:styles:flush large
  drupal image:styles:flush thumbnail
 • locale:language:add
  Afegir un idioma per el teu lloc web
 • locale:language:delete
  Esborrar un idioma del teu lloc web
 • locale:translation:status
  LListar les actualitzacions de les traduccions disponibles
 • migrate:execute
  Executar les migracions disponibles per l'aplicació
 • migrate:rollback
  Rollback one or multiple migrations
 • migrate:setup
  Carregar i crear migracions proveïdes per una base de dades heretada
 • module:dependency:install
  Install dependencies module in the application
 • drupal module:dependency:install modulename
 • module:download
  Descarregar mòduls a la aplicació
 • drupal module:download modulename \ --path="modules/contrib"
 • module:install
  Instal·lar mòdul en l'aplicació
 • drupal module:install modulename
 • module:path
  Returns the relative path to the module (or absolute path)
 • drupal module:path modulename
 • module:uninstall
  Desintal·lar mòdul(s) en l'aplicació
 • drupal module:uninstall modulename
 • module:update
  Update core, module or modules in the application
 • drupal module:update modulename \ --composer
 • multisite:new
  Sets up the files for a new multisite install.
 • drupal multisite:new vendor/newsite http://mysite.example.com
 • multisite:update
  Update the files for a multisite installed.
 • drupal multisite:update
 • node:access:rebuild
  Rebuild node access permissions. Rebuilding will remove all privileges to content and replace them with permissions based on the current modules and settings.
 • drupal node:access:rebuild --batch
 • queue:run
  Process the selected queue.
 • quick:start
  Download, install and serve a new Drupal project
 • rest:disable
  Deshabilitar el recurs Rest per l'aplicació
 • rest:enable
  Habilitar un recurs Rest per l'aplicació
 • role:delete
  Delete roles for the application
 • drupal role:delete moderator
 • role:new
  Create roles for the application
 • drupal role:new moderator moderator
 • router:rebuild
  Reconstruir rutes per l'aplicació
 • drupal router:rebuild
 • settings:set
  Canviar un valor especific al fitxer de configuració de Drupal Console
 • drupal settings:set application.language es
 • site:import:local
  Import/Configure an existing local Drupal project
 • drupal site:import:local SiteName /private/var/www/vhost/anexusit/drupal8.dev/web
 • site:install
  Instal·lar un projecte Drupal
 • drupal site:install standard \ --langcode="en" \ --db-type="mysql" \ --db-host="127.0.0.1" \ --db-name="drupal8" \ --db-user="u53rn4m3" \ --db-pass="dbp455" \ --db-port="3306" \ --site-name="Drupal 8" \ --site-mail="admin@example.com" \ --account-name="admin" \ --account-mail="admin@example.com" \ --account-pass="p455w0rd"
  drupal site:install standard mysql://dbUser:dbPass@dbHost/dbName \ --langcode="en" \ --site-name="Drupal 8" \ --site-mail="admin@example.com" \ --account-name="admin" \ --account-mail="admin@example.com" \ --account-pass="p455w0rd"
 • site:maintenance
  Canviar al mode manteniment
 • drupal site:maintenance on
  drupal site:maintenance off
 • site:mode
  Canviar la configuració de rendiment del sistema
 • drupal site:mode prod
  drupal site:mode dev
 • site:new
  Download a new Drupal project
 • site:statistics
  Mostrar les estadístiques del lloc web.
 • site:status
  Veure l'estat actual de l'instal·lació de Drupal
 • drupal site:status \ --format="table"
 • state:delete
  Delete State
 • drupal state:delete comment.maintain_entity_statistics
 • state:override
  Anul·lar l'estat de la clau.
 • drupal state:override comment.node_comment_statistics_scale "!!float 1"
 • taxonomy:term:delete
  Delete taxonomy terms from a vocabulary
 • drupal taxonomy:term:delete tags
 • theme:download
  Descarregar tema per l'aplicació
 • drupal theme:download Alina 7.x-1.2
 • theme:install
  Instal·lar temes per l'aplicació
 • drupal theme:install mytheme
 • theme:path
  Returns the relative path to the theme (or absolute path)
 • drupal theme:path mytheme
 • theme:uninstall
  Desinstal·lar els temes de l'aplicació
 • drupal theme:uninstall mytheme
 • update:entities
  Applying Entity Updates
 • drupal update:entities
 • update:execute
  Executar una funció Update N en un mòdul, o executar-les totes
 • drupal update:execute
  drupal update:execute system
 • user:create
  Create users for the application
 • drupal user:create john p455w0rd \ --roles='authenticated' \ --email="john@anexusit.com" \ --status="1"
  drupal user:create doe p455w0rd \ --roles='administrator' \ --email="doe@anexusit.com" \ --status="1"
 • user:delete
  Eliminar usuaris de l'aplicació
 • drupal user:delete \ --user-id="2" --roles='authenticated'
  drupal user:delete \ --user-id="3"
  drupal user:delete \ --role="authenticated"
 • user:login:clear:attempts
  Esborrar els intents de connexió d'un compte.
 • user:login:url
  Generar la 'one-time login url' del usuari.
 • drupal user:login:url 1
  drupal user:login:url jmolivas
 • user:password:hash
  Generar un 'hash' a partir d'una contrasenya de text sense format.
 • drupal user:password:hash p455w0rd
 • user:password:reset
  Reinicialitzar una contrasenya per un usuari determinat.
 • drupal user:password:reset 2 p455w0rd
  drupal user:password:reset jmolivas p455w0rd
 • user:role
  Adds/removes a role for a given user
 • drupal user:role add admin administrator
  drupal user:role remove admin administrator
 • user:unblock
  Unblock a specific user.
 • drupal user:unblock 2
  drupal user:unblock johndoe
 • views:disable
  Deshabilitar les vistes
 • drupal views:disable content
  drupal views:disable frontpage
 • views:enable
  Habilitar les vistes
 • drupal views:enable content
  drupal views:enable frontpage